LG נותנת לכם מסך OLED מתנה!

אוהבים ספורט? אוהבים איכות תמונה אולטימטיבית? תראו לנו ותוכלו לזכות במסך OLED של LG מתנה!

9:00
  /  
15.02.2018
  
ידיעה שיווקית
תוכן שיווקי

LG נותנת לכם מסך OLED מתנה!

 

קבוצת ח.י., היבואנית הרשמית של טלוויזיות LG בישראל, החליטה לפנק אתכם.

האם אתם מוכנים לספורט TV?

זה הזמן לשלוח אלינו תמונה או סרטון שלכם באירועי ספורט שונים –  טניס, ריצה, אופניים, כדורגל, כדורסל או כל דבר אחר ספורטיבי שאתם אוהבים לעשות.

התמונה או הסרטון הטובים ביותר – זה שידגים לנו את הצבעוניות המושלמת, היצירתיות, השחור המושלם וייראו ממש כמו במציאות, אלה שימחישו את הזווית צפייה הנכונה – בדיוק כמו טלוויזיות ה- OLED של LG – יזכו את המנצח במסך OLED "55 מסדרה B7Y.

אתם מוזמנים להעלות את התמונות ו/או סרטונים (לינק ליוטיוב/VIMEO) לשרשור תגובות לידיעה הזו, החל מהיום ועד 28.2.2018 בחצות.

הבחירה תיעשה על ידי צוות שופטים מטעם הנהלת חברת קבוצת ח.י.

בהצלחה.

לשרשור הגשת התמונות/סרטונים – לחץ כאן.

 LG נותנת לכם מסך OLED מתנה!

 תקנון

 

15/02/18

תקנון מבצע: ספורט TV

1. הגדרות:

 "החברה"  קבוצת ח.י.

"המשתתף"  חבר באתר HT (שאינו מצוות HT, צוות ח.י, צוות LG) שהינו אדם מגיל 18 ומעלה המעוניין להשתתף בפעילות, והעומד ביתר תנאי תקנון זה.

"תקופת הפעילות"  בין התאריכים 15/02/18-28/02/18.

"הזוכה"  משתתף שישלח לנו את הסרטון/ התמונה היצירתית ביותר מאירועי ספורט שונים (טניס, ריצה, אופניים שחייה ועוד..) שתמחיש בצורה הטובה ביותר את הצבעוניות המושלמת ,ניגודיות אינסופית ושחור מושלם בדיוק כמו בטלוויזיית ה OLED שלLG  .

"שופטים"  הנהלת חברת קבוצת ח.י.

"הפרס"   מסך OLED "55 מסדרת  OLEDB7Y.

"התקנון או תקנון המבצע"   תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת במפורט להלן.

 

2. כללי

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2  לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

 

3. איתור הזוכה וקבלת הפרס

3.1 לאחר בחירת הזוכה המאומת, תיצור החברה  קשר עימו על פי הנתונים שנמסרו לה.

3.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף  את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

3.3 הפרס שיחולק במסגרת מסלול זה אינו ניתן להחלפה, לשינוי  או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר

 

4. פטור מאחריות

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה , מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס למבצע, להשתתפות )או אי ההשתתפות( בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 

5. הצהרות והתחייבויות המשתתף

יידוע לו שבחירת הזוכה בסיום תקופת המבצע הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

 

6. קניין רוחני

6.1 התכנים שנשלחו  לקבוצת ח.י במסגרת מבצע זה, הינם מקוריים ונוצרו על ידי המשתתף בלבד, וכי המשתתף הינו בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים, וזאת עד להעברתם לבעלות החברה כמפורט בסעיף

. 6.2המשתתף מצהיר ומתחייב, כי התכנים אינם מועתקים מכל גורם כלשהו וכי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים וכי אין בשימוש בתכנים ו/או בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.

6.2 במשלוח התכנים לחברה מעביר המשתתף לחברה ללא תמורה את כל הזכויות בהם, לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם, לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, אשר תהא רשאית לעשות בה שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתוכן כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה תהא רשאית  אך לא חייבת לעשות שימוש בתמונות הזוכות לצורך פרסומן על אריזות מוצריה.

  

7 . שונות

7.1 החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

7.2 בהשתתפותו במבצע זה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.3 בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, הזוכה מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו במבצע, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותם במבצע מביעים המשתתפים את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרס.


9:00
  /  
15.2.2018
  
ידיעה שיווקית