האייפון 4S – סקירה והצצה ראשונה

הצלחנו לשים יד על אייפון 4S החדש, הנה סקירה והתרשמות ראשונית מהטלפון שמכר מעל מיליון יחידות ב-24 שעות הראשונות להשקה ...

7:00
  /  
15.10.2011
  
מאת: Batnun

rnrnrn rn rn rn rnrnrn

rn rn rn rnrnrn

אייפוןrn4S.rnאייפוןrnחדש.rnבשביליrnלא צריך שום דבר נוסף כדי שארכוש אותו.

בהכרזהrnשל האייפון S4rnכמובןrnשלא פספסתי אף מלה תודות למספר המכובד שלrnאתרים שדאגו לעדכן בזמן אמת.rnהזמנתיrnאת האייפון S4rnאוןליין,rnברגעrnשהיה אפשר.rnלקחrnקצת זמן -rnהשרתיםrnהיה עמוסים להחריד,rnכצפוי.

הייתהrnלי בעיה קטנה עם נקודת הגישה האלחוטית,rnאזrnנאלצתי להשתמש בנטבוק מצ'וקמקrnשעליו התקנתי Connectifyrn- תוכנהrnקסומה שהופכת את המחשב לנקודת גישה אלחוטיתrnכלrnזה כדי שאוכל לגלוש עם האייפד 2…rn

אחריrnמספר נסיונות,rnהתרצוrnשרתי אפל והואילו בטובם לקבל את ההזמנהrnאייפוןrnS4 שחור,rnGB64.

מיילrnהאישור להזמנה הגיע רק למחרת.

שבועrnשל ציפיה מתוחה עבר,rnתוךrnשאני קורא כל סקירה מוקדמת של ברי המזלrnשהצליחו להשיג את המכשיר הנחשק לפני…rnוסוףrnסוף,rnהגיעrnהיום התכשיט,rnבד בבדrnעם הגעתו לחנויות אפל.

כמובןrnשנאלצתי להמציא איזה תירוץ כדי שאוכלrnלהשאר בבית ולהמתין לשליח של TNT.

המכשירrnהגיע בקופסה קטנה ולא מרשימה במיוחד.rn

 

התרשמותrnראשונית:

לאחרrnפתיחת האריזה החיצונית,rnהתגלתהrnקופסה זהה כמעט לגמרי לקופסה של אייפוןrn4.

האייפוןrnהישן והחדש נראים זהים.

דאגתיrnכמובן לשיהיה לי גיבוי מעודכן מהאייפוןrn4 (להלןrnהישן),rnכךrnשיכולתי מיידית לעשות Activation,rnאלחוטיתrnכמובן -rnתמוrnהימים של חיבור למחשב לצורך אקטיבציה.

השחזורrnעבר בהצלחה מלאה כמעט לחלוטין.rnכלrnהטלפונים והאימיילים מסונכנים מול Gmailrnכך שלאrnממש דאגתי.rnמבדיקהrnזריזה,rnישrnמשתמשים שמתלוננים על מחיקה של כל הנתוניםrnואי יכולת לשחזר -rnאניrnמניח שהם לא דאגו לגבות הכל כהלכה.rnמאוחרrnיותר גיליתי שנעלמו לי שתיים או שלושrnאפליקציות שהתקנתי תוך שימוש במשתמשrnפיקטיבי -rnאפליקציותrnשזמינות רק בארה"ב.

מסך ההגדרה הראשוני
 
כל התוכנות שוחזרו בהצלחה
 
הגדרות iCloud
 
ניצול ה-iCloud

עוד בנושא: מדריך זריז לסינכרון עם iCloud


התרשמות ראשונית

מכשירrnמהיר במיוחד -rnכלrnפעולה פשוט מתבצעת יותר מהר,rnאם זהrnהפעלת אפליקציות,rnחיפושrnאו גלישה.rnגםrnהשיחזור מהגיבוי של האייפון הישן התבצעrnבמהירות מרשימה.rnהמעבדrnשודרג לשתי ליבות,rnוהואrnאמור להיות מהיר פי שתיים מהאייפון 4.rnהמעבדrnהגראפי מהיר פי שבע.rnבדיקותrnראשוניות מאשרות את ההצהרות של אפל -rnזה כרגעrnהמכשיר הכי מהיר בשוק בהפרש ניכר.

נראהrnששבב ה-GPSrnמצליחrnלמצוא מיקום מהר יותר מהאייפון הישן,rnוגםrnבתנאים שהישן לא מצליח למצוא שום לוייןrnנבדקrnבעזרת אפליקצית MotionXrnGPS.

אפליקציתrnהמצלמה מגיבה מאוד מהר יחסית לאייפוןrnהישן.rnנוספוrnמספר אופציות לעיבוד תמונה כמו AutornEnhance, ביטולrnעיניים אדומות,rnחיתוךrnתמונה וכו'.rnהחיישןrnשודרג ל-MP8,rnמבנהrnהעדשות שופר,rnובאופןrnכללי אתה אמור לקבל את התמונה הטובה ביותרrnשניתן לקבל מטלפון סלולרי כיום.

וידאוrnעכשיוrnבאיכות p1080rnוכוללrnייצוב תמונה אוטומטי -rnלא יצאrnלי לנסות עדיין.

ה-Siri

מסך הגדרות ה-Siri

וכעתrnלתכונה העיקרית והמסקרנת -rnSiri. תוכנתrnהזיהוי הקולי המשולבת בבינה מלאכותית,rnומבוססתrnעל חברת Sirirnאותהrnרכשה אפל בשנה שעברה.rnלפניrnהרכישה הספיקה החברה להוציא את האפליקציהrnלמכשיר האייפון,rnואףrnהודיע על כוונתה להוציא גירסאות למכשיריrnאנדרואיד ובלקברי,rnכמובןrnשהרכישה ע"יrnאפל שמה קץ לתוכניות הללו

Sirirnתומכתrnבצרפתית,rnגרמנית,rnאנגליתrnבריטית,rnאמריקאיתrnואוסטרלית -rnלאrnאנגלית ישראלית…rn

 
 
 

התוכנהrnהתקשתה להבין את המבטא הישראלי המהוקצעrnשלי,rnולאrnעזר שום דבר.rnבכלrnפעם שביקשתי להתקשר למישהו,rnSiri שאלrnאם למספר של HomernאוrnWork.rnכשעניתיrnWork, הואrnלא הבין מה הקשר ל-Walk.rnבנוסף,rnמסתברrnשחיפוש מקום או עסק,rnלמשל,rnעובדrnרק בארצות הברית,rnורק אםrnמשתמשים באנגלית אמריקאית.

בצדrnהשלילי -rnהאופציהrnלאפשר או לבטל את השימוש ב-3Grnנעלמהrnמהתפריטים.rnבאיזורrnשבו אני מתגורר הקליטה של רשת ה-3Grnשל O2rnמאודrnחלשה.rnנהגתיrnלבטל את השימוש ב-G3rnכשאניrnמגיע הביתה -rnממילאrnיש לי רשת אלחוטית.rnאםrnהייתי נשאר על G3rnלא היוrnמצליחים להשיג אותי…rnמוזרrnשזה בוטל.rnאוליrnעוד יחזירו את האופציה -rnנראהrnשהרבה קונים לא מרוצים מהעניין

אין אופציה לביטול ה-3G
 
גירסת התוכנה
 

כמו בכל מכשיר ששודרג ל-iOS5, ניתן לסנכרן ל-iTunes דרך ה-Wifi

 

 

פונקצית ה-Find My Friends מאפשרת לראות את המיקום של החברים שלכם שאישרו לכם את שיתוף המיקום שלכם. הפונקציה הזו עובדת בצורה מדהימה כולל יכולת לנווט אל החבר במידה וקבעתם להיפגש בנקודה מסויימת ואתם פשוט לא מוצאים אחד את השני.

 

 הדפדפן החדש

 

 

 

המכשירrnגם מתחמם יותר מקודמו.rnזה עודrnלא ממש מפריע,rnאבל ישrnלי אותו רק כמה שעות

 

 

לדיון בנושא: האייפון 4S – סקירה והצצה ראשונה

 


7:00
  /  
15.10.2011
  
מאת: Batnun

1