ניקוי מטחנת רנצ´יליו רוקי ושיפור הטחינה לפי ´שיטת הטפלון´

יונתן מסביר ומדגים בתמונות כיצד לפרק ולנקות את מטחנת הרוקי של רנצ´יליו, ומוסיף טיפ: שיפור אחידות הטחינה בעזרת סרט טפלון ...

0:00
  /  
06.01.2010
  
מאת: יונתן גנדלר (joncafe)
מבוא

מבוא

רנצ´יליו רוקי היאrnמטחנה מומלצת ונפוצה. משתמשים רבים נהנים ממנה, מיכולותיה ואמינותה. הניסיון הרב שנצברrnבקרב המשתמשים הרבים במטחנה זו ברחבי העולם, הביא למסקנה שישנו שיפור פשוט ביותרrnליישום המביא לטחינה אחידה יותר, לשיפור ניכר באיכות הקפה ולחזרתיות גבוהה יותר בהכנתו.rnהפתרון פשוט ביותר וכולל בסך הכל ליפוף של סרט טפלון (זה המשמש שרברבים) סביב ההברגהrnשל תושבת אחת דיסקת הטחינה העליונה הטחינה. פתרון זה יוסבר ויודגם במאמר זה.

rnrn

לרוקי שתי דיסקיותrnשטוחות (FlatrnBurrs) היושבות זו מעל זו. הדיסקה העליונה מורכבת על גבי תושבת מתברגת מפליז,rnוהברגתה "פנימה" ו-"החוצה" משנה את המרחק בינה לבין הדיסקהrnהתחתונה. מרחק זה משנה את דרגת הטחינה – מרחק גדול יותר יביא לטחינה גסה יותר,rnומרחק קטן יותר לטחינה עדינה יותר.

rnrn

האפשרות לשיפורrnבטחינה עליה אנו מדברים נעוצה בעובדה שבהברגה זו קיים "חופש" מסוים, וזה גורםrnלחלק העליון "להתנדנד" בזמן הטחינה. כשזה מתנדנד עובי הטחינה משתנה תוך כדי סיבוב, ואםrnהדסקיות מאד קרובות במצב של טחינה עדינה מאד, מתחילות אף נגיעות קלות של הדיסקיותrnבקצוות. תופעה זו, כמובן, גורמת לטחינה לא אחידה, כי בפועל המרחק בין הדיסקיות משתנה כלrnהזמן כשהדיסקה העליונה "מתנדנדת". אם מתחילות נגיעות של הדסקיות הדבר גםrnגורם לשחיקה מוגברת, לירידה באיכות הטחינה ולקיצור אורך חיי הדיסקיות.

rnrn

מה עושים? כאמור – מלפפיםrnמעטrnסרט טפלון עלrnההברגה הזו, ו"מייצבים" אותה. לאחר הליפוף ההברגה קצת "קשה" יותר, אבל יציבה הרבהrnיותר. החופש נעלם ואיתו גם הנדנוד והנגיעות. השיטה הזו איננה מוגבלת דווקא לרוקי וישנן מטחנותrnנוספות (כדוגמת האיבריטל ואחרות) עליהן ניתן ליישם את השיפור.

rnrn

מאחר שכדי לבצע אתrnפעולת הליפוף אנו פותחים את המטחנה, ניתן לנצל את ההזדמנות ולנקות אותה ניקויrnיסודי. תהליך הפירוק, ניקוי והרכבה לוקח כולו כ-20 דקות בלבד, ומומלץ לעשותו מידיrnכמה חודשים. במאמר זה קיבצנו יחד את ההוראות לפירוק, ניקוי, ליפוף טפלון וכמובןrnהרכבה מחדש של המטחנה. המאמר מלווה בתמונות רבות לשם המחשה טובה של סדר הפעולותrnוהדגשים בתהליך.

rnrn

כדאי לציין שעקב ליפוףrnהטפלון, דרגת הטחינה משתנה מעט יחסית למצב הקודם. הטפלון "מגביה" אתrnהתושבת ביחס להברגה ולכן המרחק בין הדיסקות רב יותר והטחינה גסה יותר כאשר המטחנהrnמכוונת לאותו "מספר" על סקאלת הטחינה כמו קודם. לפיכך צפוי שכדי להגיעrnלאותה דרגת טחינה שהיינו מורגלים לפני הליפוף, נצטרך לכוון מספר קליקים לכוון הדקrnיותר. גם בהחלפת טפלון אנו נתקלים בתופעה דומה, כי הטפלון הישן "התעייף"rnונלחץ, ואילו החדש שוב מרחיק יותר את הדיסקות זו מזו. בכל מקרה – לאחר פירוק,rnניקוי והרכבה של מטחנה יש לכייל טחינה מחדש ע"י שימוש בתערובת ידועה וכיול שלrnהזרימה.

rnrnrnrn

הערה חשובה: מאמר זה מבוסס עלrnניסיון אישי בלבד. כל אשר מתואר בו מהווה המלצה בלבד, ואיננו מחליף בשום צורה אתrnההוראות וההנחיות של היצרן והיבואן. בהחלטה לבצע את הפעולות המתוארות כאן, כולן אוrnחלקן, לוקח המבצע על עצמו את מלוא האחריות.

rnrn

מהלך העבודה

rnrn
rnrn

פירוק מיכל הפולים והמשפך

rnrn

בראשrnובראשונה חובה לנתק את המטחנה מהחשמל לפני תחילת העבודה.

כעת נכין את כלי העבודה הנדרשים: מברגrnפיליפס, מברג שטוח, מברשת לניקוי, טוש סימון, סרט טפלון (של שרברבים). רצוי להשתמשrnבמגש משום שבמהלך העבודה מתפזרת די הרבה אבקת קפה טחון. רבים אף משתמשים בשואב אבקrnבשלבים שונים של הניקוי, והדבר אכן מומלץ ויעיל. אולם השימוש בשואב אבק איננוrnמתואר במאמר זה.

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrn

 נתחיל בכך שנרוקןrnביסודיות את כל הפולים ושברי הפולים ממיכל המטחנה, פשוט ע"י הפיכתה מעל המגשrnונענוע קל.

rnrn

 rnrnrnrnrn

מיכל הפולים מחוברrnלגוף המטחנה בשלושה ברגים בעלי ראש שטוח. החורים המובילים לברגים אלו נסתמים בפוליrnקפה ישנים, שאותם יש לפורר בזהירות בעזרת מברג שטוח ולגלות את ראשי הברגים. לאחרrnמכן נהפוך שוב את המטחנה על מנת להיפטר משאריות הפולים שפוררנו.

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrn

rnrn

 

rnrn

 עתה נעבור לפרק אתrnמשפך הקפה הטחון מקדמת המטחנה. המשפך מחובר בשני בורגי פיליפס.

rnrnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrnrn

 

את אטם הגומי נפרידrnמהמשפך הפלסטי, וננקה היטב את שני החלקים בעזרת המברשת. את המשפך הפלסטי רצויrnלנקות אף באמצעות ניר סופג.

rnrnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrn

rnrn

 

rnrn

כעת נחזיר את אטםrnהגומי למקומו בקדמת המטחנה. הסיבה היא שבמהלך הניקוי אבקת קפה נשפכת החוצה דרך פתחrnהיציאה, ואם האטם לא במקומו אבקה תכנס לתוך גוף המטחנה. האטם אינו מוכנס בלחץ אלאrnמונח יחסית בחופשיות במקומו. ניתן לגרוף החוצה בזהירות את אבקת הקפה בעזרת מברג.rnניתן גם להשתמש בשואב אבק בשלב זה.

rnrnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

 

rnrnrnrnrn

נעבור לפירוק מיכלrnהפולים. קודם כל חשוב מאד לזכור באיזו דרגת טחינה היתה המטחנה כשפרקנו את המיכל.rnהכי נוח כמובן להביא את המטחנה למצב "0" לפני הפירוק. כעת נבריג החוצהrnאת שלושת הברגים ונרים בזהירות את המיכל כלפי מעלה. את חלקי מיכל הפולים ננקהrnבעזרת מברשת ו/או ניר סופג.

rnrnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrn

rnrn

 

rnrn

פירוק וניקוי הדיסקות

פירוק וניקוי הדיסקות

ניתן לראות את כמותrnהלכלוך, אבקת הקפה הישנה, השומן ואף לעיתים פולים או חלקי פולים דבוקים בחללrnהטחינה. כעת עלינו לסמן את מקום תושבת הדיסקה העליונה ביחס לתחתונה. סימון זהrnמיועד לכך שבעת ההרכבה מחדש נשוב לאותו כוונון של דרגת הטחינה ביחס לסקאלה המספריתrnשל המטחנה.

rnrnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrnrn

rnrn

 

rnrnrnrnrn

לאחר הסימון נבריגrnהחוצה את תושבת הדיסקה העליונה ונניח על המגש כאשר הסכינים כלפי מטה.

rnrnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrnrn

rnrn

 

rnrn

את החלל הפנימי שלrnהתושבת ננקה היטב באמצעות מברשת. לכלוך עקשן ודביק ניתן לפורר ולגרד בזהירות רבהrnבאמצעות מברג. כדאי לשים לב לא לשרוט את הפליז. בסיום החלל אמור להיות נקי משאריותrnאבקה ושומן דבוק, אם כי אין צורך ממשי להבריק את החלק עד שיראה כחדש.

rnrnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrnrn

rnrnrnrnrn

 

לאחר מכן נהפוך אתrnהתושבת וננקה בזהירות ובאמצעות מברשת בלבד את פני הדיסקה עצמה. ניתן גם לשאובrnבזהירות בעזרת שואב אבק את שאריות אבקת הקפה מהחריצים אליהם לא הגיעה המברשתrnביעילות. אין להשתמש במברג או בכלי חד כדי שלא יגרם נזק ל"סכינים". לבסוף,rnנסיר את הטפלון הישן שמלופף על ההברגה, במידה וכבר היה לנו כזה מהפעם הקודמת.

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrn

rnrn

 

rnrn

נעבור לניקוי חללrnהטחינה והדיסקה התחתונה. ננקה היטב במברשת וכן נשתמש בזהירות רבה במברג להסרת אבקהrnושומן דבוקים. אין לגרד במברג את פני הסכינים. ההברגה שאליה מתברגת תושבת הדיסקהrnהעליונה עשויה אלומיניום. זהו חומר רך ויש להיזהר לא לחרצו עם המברג, דבר שעלולrnלהרוס את ההברגה. מדי פעם נהפוך את המטחנה ונטפח קלות על מנת לרוקן את שאריות האבקהrnמחלל הטחינה. בשלב זה שואב אבק מייעל מאד את העבודה ומקל על פינוי שאריות אבקת קפהrnמהפינות "הנסתרות" שבחלל הטחינה.

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrn

rnrn

 

rnrnrnrnrn

את הברגתrnהאלומיניום ננקה בזהירות באמצעות המברשת ובאמצעות ניר סופג או סמרטוט יבש. כעת חלל הטחינה וההברגה נקיים ומוכנים להרכבה מחדש.

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrn

rnrn

 

ליפוף הטפלון וסגירת המטחנה

ליפוף הטלפון וסגירת המטחנה

rnrnrnrn

נעבור לליפוףrnהטפלון – נלפף כשלושה ליפופים סביב תושבת הדיסקה העליונה, ונתחיל להבריג אותה חזרהrnלמקומה.

rnrnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrnrn

rnrn

 

rnrnrnrnrn

חשוב להקפיד -rnבתחילה נבריג את תושבת הדיסקה בכוון השעון (כמו שמבריגים בורג) עד "הסוף"rn- דהיינו עד שנרגיש שהדיסקיות כבר נוגעות זו בזו. כפי שנראה בצילום מס´ 1, במצבrnכזה הסימונים שסימננו לפני הפירוק אינם אחד מול השני. ממצב זה נחזור ונפתח (סיבובrnנגד כוון השעון) את התושבת עד שהסימונים יתיישרו זה מול זה, כפי שנראה בצילום מס´rn2.

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrn

rnrn

 

rnrn

כעת נחזיר את מיכלrnהפולים למקומו, כאשר דרגת הטחינה תהיה זהה לזו שהייתה בזמן הפירוק. במקרה שלנו זהrnיהיה על "0". נבריג אותו למקומו, וכן נבריג בחזרה את משפך הקפה הטחון. המהדריןrnמוסיפים שאיבות קלות נוספות בשואב אבק לאחר שהכל מורכב להרחקת שאריות אבקת קפהrnסוררות… כעת כל שנותר הוא להחזיר את המטחנה לעמדת הקפה, ולהמשיך ולהנות ממנה לטחינתrnקפה טרי וטעים.

rnrn

rnrn

rnrn

rnrn

rnrnrn

rnrn

 

rnrn

בהצלחה!

לדיון במדריך זה לחצו כאן.


0:00
  /  
6.1.2010
  
מאת: יונתן גנדלר (joncafe)

1